Om enneatyp 9 enligt Eli Jaxon-Bear

Ronald Reagan

Nian: Ilskans kärnpunkt

Trots att Nian är ilskans huvudsakliga punkt i Enneagrammet är frånvaron av just ilska det mest framträdande hos vederbörande. På ytan kan Nian ofta framstå som ljuvlig, lättsam och mild. Eftersom ilskan har undvikits på en sådan djup, primal nivå är den ytliga symtomen för Nian en ovillighet att känna och uttrycka ilska i stunden. Det är mycket lättare för Nian att känna sig ledsen, ensam, rädd eller deprimerad än att känna ilska. Impulsen att låta ilskan somna in motiveras med den idealiserade bilden av att vara en “älskvärd person”. Icke uttryckt ilska kan i stället läcka ut genom ett passivt-aggressivt beteende eller kan byggas upp till en punkt där Nian kan explodera av vrede för en liten skitsak.

Med sin position i toppen av Enneagrammets centrala triangel står Nian med ett ben på konformisternas sidan (1, 2, 3 och 4) och med ett ben hos icke-konformisterna (8, 7, 6 och 5). Nian är således förgiftad av ambivalens. Inom sig är de rasande när de är följsamma och konformistiska, och skräckslagna när de är är motsträviga eller icke-konformistiska. Då de vill bli sedda som trevliga pojkar och flickor, drivna av en bristande självkänsla, fångas de av eftergivenhet — vilket leder till vrede. Detta kan manifesteras i att vanemässigt ge efter för andras vilja, för att därefter passivt uttrycka sin ilska om att “känna sig kontrollerad” med förakt riktad gentemot den som uttryckt sin vilja. Detta kan leda till att Nian blir emotionellt isolerad, fördröjer beslut om överenskommelser eller envist håller fast vid sitt sätt att utföra saker och ting.

Ronald Reagan var ett gott exempel på en Nia. Alla runt honom kunde berätta hur trevlig han var. Alla gillade honom; där fanns ingen känsla av illvilja. Han föredrog att vara på sin ranch och rida på sin häst hellre än att fatta beslut som berörde statsangelägenheter. Skulle han ändå fatta beslut så utgick han helst från vad hans starkaste rådgivare tyckte, så som t.ex. hustrun eller justitieministern. Och sällan var det han som fattade besluten; det mesta uträttades av rådgivare som var överens. Han påstod till och med att han var mestadels ovetande om många av de viktiga beslut som fattades i Vita huset.

Passion: Lathet

Passionen som “kör maskinen” hos en Nia är lathet. På det viset är Nian unik, då de andra enneatypernas passioner skapar vågor; latheten hos Nian resulterar i brist på vågor. Detta innebär dock inte att Nior är lata när det gäller att arbeta per se; de kan vara väl så produktiva i jobbet. Dock är de lata när det gäller att arbeta med det som betyder något. När en väsentlig fråga kommer upp till diskussion har de en tendens att vika av och försvinna in i mindre väsentliga frågor; vilket manifestras i att de bli fullt upptagna med att fokusera på detaljer i stället för den stora oredan runt omkring dem. När de ignorerar de stora frågorna tillåts allting bli lika viktigt, allting lika prioriterat. llska och konflikt undviks till varje pris. Hellre än att bli arg blir Nian medvetslös. I stället för att engagera sig i ilskans vågor blir hen en sömngångare. Metaforen “soffpotatis” fångar Nians undvikande stil tämligen väl.

Alla Nior bär dock på en oförlöst vrede, och den finns alltid där. Ganska ofta känner de att om ilskan tilläts komma ut så skulle den kunna bli av det dödliga slaget. För att förhindra detta gör de sig själva medvetslösa. Ett kännetecken på att en Nias fixering aktiveras är när vederbörande slätar över och “spejsar ut” i stället för att bli arg i stunden.

Vissa andra enneatyper är också rädda för att bli arga och kan därför måhända tro sig om att vara Nior. Dock, för de räddhågade enneatyperna gäller att de undertrycker ilskan för sin egen säkerhets skull — rädda för andras respons om de vågar uttrycka sin ilska. Nior, däremot, är mer rädda för att den egna ilskan ska visa sig vara obegränsad och därför kan leda till våldsamma handlingar. Detta betyder dock inte att Nior aldrig visar ilska. Det gör de, men ilskan kommer till uttryck i ett mycket senare skede än i den situation som födde den. Utbrott kommer, men vanligtvis i helt andra och ofarliga situationer — exempelvis gentemot en trygg partner. Eftersom ilskan inte får utlopp på ett adekvat sätt i situationen den uppstår i, byggs den upp över tid och blir till en vulkan av vrede som lagrats över tid — ibland under flera år.

Nian har en speciell ställning i Enneagrammet. Det är den mest reflektiva punkten för hela systemet. Alla de andra enneatyperna har en distortion i sina perceptionsfilter, skapad av deras respektive passions vågor. Eftersom Nians världsbild inte har någon sådan distortion, kan den reflektera alla de andra typerna. Således rör det sig om människor som kan förstå och kan inta alla de olika positionerna i Enneagrammet. Detta gör dock att de kan ha svårt för att ha några egna åsikter, eftersom de kan lyssna till alla de andras synpunkter — och tycka att alla låter lika rimliga. Av denna anledning kan de vara goda fredsmäklare, och hade inte sällan den funktionen mellan sina föräldrar under uppväxten. [1]

Människor som manifesterar Nians fixering har således förlorat sin egen personliga position och kan se alla andras synpunkter som lika giltiga. Detta leder lätt till en tendens att låta sig färgas av dem som de har relationer med. Ibland går det att se Nior som gör radikala svängningar när de skaffar sig en ny livspartner eller när de börjar ingå i en ny miljö. Åter igen framstår Ronald Reagan som ett bra exempel: Han började politistk i en väldigt radikal position inom Screen Actors Guild, tills hans nya fru förde in honom i mer konservativa sällskap.

Nior intar ofta den underställda positionen i en relation för att därigenom säkerställa att de inte gör något som inte uppfattas som gott. De tenderar därför kunna smälta in i, att bli som en spegelbild av den andre. Tämligen ofta hamnar de med partners som är mer utåtagerande än vad de själva är, eller med partners som är emotionellt instabila. Nian tjänar då som reflektorn, den stödjande personen i relationens bakgrund.

Nior lämnar sällan relationer på ett aktivt sätt. Antingen bryter sig partnern loss, eller så kommer någon annan förbi och liksom stjäl Nian. Detta då Nior har stora svårigheter med att konfrontera sin partner. Nior lämnar som regel sina relationer genom att stänga av emotionellt och bli frånvarande — vilket lämnar över till partnern att lämna relationen.

Nians heliga idé är villkorslös kärlek, och egot använder ofta detta koncept för att ursäkta fixeringen. Nior vill verkligen älska och bli älskade. De tror att för att bli en älskande person, och för att bli älskad av någon annan, så kan de inte uttrycka sin ilska. Outtryckt ilska blir därför till passiv-aggressiv icke-handling, eller till självskador. En nias kropp kan därför få en trälik karaktär, som om år av outtryckt ilska har lagrats i kroppen.

Vissa Nior kan visa ilska genom att avleda in den mot sig själva. De kan utveckla ortopediska problem och orsaka självförvållade skador. Som en konsekvens blir de olycksbenägna och springer in i saker. Försäkringsbolagen har funnit att majoriteten av alla olyckor orsakas av en liten del av befolkningen. Många av dessa är sannolikt Nior som har “checkat ut” kroppen som ett sätt att undvika ilska. Andra Nior kan uttrycka sin ilska i bilen — där de tillåts skrika åt, muttra över eller förbanna andra eller köra för fort — medan de är inkapslade i bilens anonoyma skal. Nior lagrar ofta sin ilska i nacke, axlar och i magen.

Uppväxten

Det är vanligt förekommande att Nior beskriver ett trauma som härstammar från förlossningskanalen. Att känna trycket och samtidigt känslan av hjälplöshet, att inte kunna kämpa emot trycket kan få Nior att bli rigida och passivt aggressiva. Känslan består i att det är lönlöst att kämpa emot, vilket leder till en djup depression och förtvivlan. Detta tema kan upprepas under uppväxten. En kvinna mindes att hon i sin tidiga barndom ofta fick anfall av ilska och gråt. Varje sådant anfall bemöttes med att hon blev inlåst i garderoben av sin mor, och hon fick bli kvar tills hon hade skrikit sig till sömns. Budskapet hon fick sig till del från detta var att aldrig uttrycka ilska därför att det leder bara till isolering och mörker. Enda sättet att fly var att somna in…

Som barn höll sig många Nior i bakgrunden, och de kan ha känt sig överskuggade av sina syskon. Dramat pågick någon annanstans i familjen och Nians roll var att observera. Ofta beskriver de sig ha agerat som fredsmäklare inom familjen, eller att de gömde sig i sitt rum medan mamma och pappa grälade. [1] Många Nior säger att det helt enkelt inte var tillåtet för dem att uttrycka ilska inom familjen.

Trots att de inte stod i centrum måste många Nior ändå hantera frågan om följsamhet och ilska. Som barn tenderade de att leva genom sina föräldrar, och som föräldrar tenderar de att leva genom sina barn. Ofta tar dessa föräldrar sina barn till exempelvis idrottsklubbar eller till balettskolor för att barnen ska få göra det de själva aldrig gjorde. Eftersom Nior tenderar att förlora sina gränser, finns där en känsla av att om deras barn får göra allt det där så är det som om de själva får göra det.

Idealisering: “Jag har det bekvämt”

Punkt Nio utgör överlevnadspunkten i Enneagrammet. Nior kan smälta in i nästan vilken situation som helst. Genom passionen lathet undviker de konfrontationer; ett bekvämlighetsideal som upprätthålls av att inte vilja skapa vågor. Att “sälja ut sig” för bekvämlighetens skull är ofta en fälla för Nians fixering. Tendensen blir då att låta saker och ting vara, att allt är bra som det är. Frestelsen blir stor att rationalisera kring att det som händer nu ändå inte är så viktigt och att det går att ta hand om senare (d.v.s. prokrastinering).

Retorisk stil: Saga

Den retoriska stilen är viktig som ett “diagnosverktyg” när man försöker utröna vilken enneatyp/fixering som är vid handen. För Nians vidkommande kallas stilen för saga.

Nior är ofta mest bekväma i att själva vara den som pratar. Om man frågar en Nia om hur hen mår kan liknande svar som dessa utveckla sig, i stället för ett enkelt och direkt svar:

— Hm, jag har det ganska bra, trots att jag är lite bakfull idag. Jag var ute med Joe igår, du kommer väl ihåg honom? Jag tror jag träffade honom på en fest hos vad-han-nu-heter, och vi gick till ett ställe på Fulton — vad heter det, är det Fulton eller O’Farrell? Som du förstår, sen tog vi några cocktails och vi träffade en annan kille, du vet, vad-han-nu-heter, och han berättade en historia för mig. Det verkade som om han var…

Inte alla Nior är dock sådana. Vissa utvecklar en vana i blygsel, och pratar knappast alls. Men även när de blyga börjar prata kan de ge samtalspartnern alltför mycket information, eller så försvinner pratet ut i tangentens riktning. Nior finner lätt nuet vara ogenomlidligt, så de tenderar att bedöva den känslan genom att hoppa ut ur det och istället upp i ozonlagret.

Fällan: Sökaren

Nians stora fälla är att vara en sökare, vars mönster är ett sätt att bedöva självet. Nior kan hålla på i timmar för att försöka reda ut och internalisera världen. Ibland tycker de om att arbeta med trä, särskilt att sandpappra. De kan hålla på att slipa timme in och timme ut, allt medan de förlorar sig i sina tankar och reder ut hur världen fungerar, upptäcker hur allt hänger samman och söker universums strukturer… eller hemligheten med livet. Nior är människor som kan utföra monotont arbete och dissociera i långa perioder, och samtidigt göra ett bra jobb. Genom det uppnår de en viss sorts bekvämlighet, och uppskattar att göra något med sina händer medan de “checkar ut” från omvärlden.

I mitt arbete har jag funnit att fällan i sökaren också kan vara en väg ut, en utrymningslucka till “andra sidan”. När en Nia är villig att ägna livet åt att söka sanningen, kommer här ofta sanningen att avslöja sig själv. Fixeringen i sig blir därför fordonet att använda för att nå stranden bortom lidandet. Dock kräver detta att alla idéer om “vem jag är” lämnas därhän.

Försvarsmekansim: Själv-bedövning

Nian tror att ilskan är förbjuden, eller åtminstone bedöms hårt och innebär många rynkade ögonbryn hos omgivningen. Att vara arg är därför varken önskvärt eller älskvärt. Eftersom de vill framstå som “goda” använder de själv-bedövning som en försvarsmekanism för att döva ilskans impuls. Denna mekanism manifesteras ofta genom införda vanor och rutiner — en Nia som förlorar sina vanor känner ofta att hen har förlorat en del av sig själv. Detta är människor som exempelvis kan äta samma frukost varje dag, år in och år ut. I ett enskilt exempel fanns en man som gick till samma restaurang varje dag under 42 års tid, och beställde samma middagsrätt varje dag.

Emellanåt har jag stött på manliga Nior som ingått i den gamla motkulturen, i form av LSD-folket. De hade fortfarande långt hår, hästsvans och örhängen under 80-talets yuppie-era när de flesta andra hade övergått till designade kläder. Angående vanor och rutiner har jag också hört Nior säga “Jag har inga vanor alls”. Dock, när jag har undersökt saken närmare har det ofta visat sig att dessa Nior blev så hårt hållna och drillade som barn eller tonåringar — t.ex. på internat- och militärskolor — att deras vanor som vuxna blev att avfärda just allt vad rutin och vanor hette. De har således fått svårt med att bibehålla vissa mönster — rutinerna upplöses alltid, förändras alltid till något annat. För dessa Nior blev således undvikandet av rutiner deras förhärskande vana.

Undviker: Konfrontation

Nior vill undvika kontfrontationer till varje pris. Ett sätt som de använder för att uttrycka sin ilska är att bara sitta stilla och inte göra någonting alls. De kan vara de mest envisa inom Enneagrammet.

Eftersom Nior vill vara vara värda att älska och gör vad de kan för att undvika konflikt, har de extremt svårt för att säga nej. När de tillfrågas om att göra något kan deras inre magkänsla ofta vara “Jag vill inte”, medan deras svar vanligtvis blir “Okej, det vill jag”. Men sen, när det blir dags att skrida till verket, så fullföljer de inte. Anledningen till att de inte uttrycker sin ilska i stunden är att de inte är medvetna om den då. [1] Hellre än att känna ilska bedövar sig Nian…

Dikotomi: Anhängare/Tvivlare

Varje enneatyp har en dikotomi, en polaritet. Alla typer/fixeringar manifisterar båda polerna, men de lutar sig mest mot den ena av dem. Dikotomin för Nian är anhängare/tvivlare. Vissa Nior är tvivlare med anhängaren i bakgrunden, andra är anhängare med tvivlaren i bakgrunden. Denna slags dikotomi leder till sådana tillstånd som exempelvis tio års äktenskap “på försök”. Nian är inte riktigt säker på att det hela funkar bra nog, men hen stannar kvar ytterligare några år tills hen känner sig säker…

Nior kan gå med i föreningar, men blir aldrig fullt delaktiga i verksamheten. De är aldrig totalt närvarande i nuet. De ser ut att vara anhängare, ibland på ett närmast godtroget sätt, men i nästa ögonblick kan de bli cyniska och ifrågasätt allt. (Tvivel är förknippat med stress och rörelsen mot enneatyp Sex, där tvivlet har sitt ursprung.)

Undertyper

Självbevarelse: Aptit

Den självbevarande Nian kallas aptit. I sin mest extrema form är detta människor som väger 200+ kg och som behöver extra breda stolar på flygplanen, men det finns också många självbevarande Nior som är ganska smala och atletiska. Dock känner de ofta en otillfredsställd aptit på det mesta.

Aptit används som ett sätt att undertrycka ilska, trots att det inte fungerar särskilt väl. Detta gör dem till de mest synligt irriterade bland Niorna. Det skapar också begär efter det som ger temporär lättnad från känslan av vrede och förtvivlan. Ofta när självbevarande frågeställningar aktualiseras, så som t.ex. en försenad hyresräkning, kan självbevarande Nior försöka dämpa ångesten eller ilskan genom att överkonsumera alkohol eller mat.

Social: Delaktighet

Den sociala Nian kallas delaktighet. Det är dessa som är “joiners” och det är bland dem som den hemlige tvivlaren oftast aktualiseras genom att de söker social delaktighet men ändå förhåller sig relativt passiva. Sociala Nior går på möten men blir sällan en förenings eller en organisations ledare. De hänger oftast “på gångjärnen”, aldrig riktigt närvarande men hoppar heller aldrigt riktigt av. Om de tillfrågas kommer de att säga att de fortfarande har vissa reservationer gentemot organisationen som de tillhör. Det liknar således till stor del det tioåriga försöksäktenskapet.

Sexuell: Sammansmältning

Den sexuella Nian kallas sammansmältning, då hen formligen smälter samman med partnern och oftare än de andra Niorna förlorar sina gränser. De smälter in så mycket och känner en så total brist på gränser att de inte kan lösgöra sig. I stället förlorar de sig själva i sin älskade. Detta utgör ett omedvetet försök att återvända till en känsla av enhetlig, helig gemenskap — som en transcendering av fixeringen. Dock, i stället för att överge den personliga idén om jaget för att direkt upptäcka det obegränsade — det enormt stora och icke distinkta — medvetandet görs ett försök att smälta in det personliga jaget i en annan människa för att därigenom skapa det enhetliga snarare än att förverkliga en sanna enhet. Det är sålunda fixeringens försök att simulera den sanna hemkomsten. Jag har för egen del aldrig hört talas om en sexuell Nia som har lämnat en relation…

Efter att ha läst det ovanstående berättade en sexuell Nia för mig att det inte med nödvändighet behöver vara sant. Han och hans ex-fru var båda Nior och hade lyckats genomföra sin skilsmässa. Jag var förstås förvånad och frågade hur lång tid det tog innan skilsmässan var ett faktum efter att de visste att det var slut mellan dem.

— Nå, sa han. Jag antar att att jag visste att det var över ungefär sex år innan det faktiskt tog slut.

— Ah, men det är ju inte så illa, sa jag. Hur länge sedan hände detta?

Han log fåraktigt och svarade: — Tre år sedan… fast hon har faktiskt inte flyttat ut ur huset ännu…

Nior attraheras vanligen av en stark personlighet, någon som har starka åsikter och kan spela över för dem båda. Efter det försöker de att blanda ihop en enhet. En Nia beskrev det som

— Jag ger bort mig själv. Jag vet inte längre vilka som är mina egna behov och vilka som är den andres behov.

Ytterligare exemplar

Nior återfinns bland annat hos forskare, presidenter, aktörer och metallarbetare vid löpande bandet. De är flexibla och kan möta de utmaningar som situationen kräver och kan fortfarande känna sig bekväma. Ex-presidenten Gerald Ford, som slog i sitt huvud och ramlade ned för Air Force Ones landgång, exemplifierar Nians stil.

En utmärkt film som visar Nians karaktärsfixering är Being There med Peter Sellers (ytterligare en Nia) i rollen som Chauncey Gardner.

Diane Keaton har en Nias fixering, och hon presterar som bäst när hon jobbar med Woody Allen, som är en Sexa. Detta utgör en av de starkaste relationerna i Enneagrammet — en Sexa som animerar och ger liv åt en blid Nia, exempelvis i Annie Hall.

Nians fixering kommer även till sin rätt i hennes film First Wives Club, där hon spelar en fantastisk hemmafru som inte kan bli arg på sin otrogne make. Hon gaskar upp sig när hon är tillsammans med sina väninnor och anpassar sig till deras manér, men faller snart in i sömnen igen efter att hon lämnat deras kraftfält.

Alla kulturer och länder har sina fixeringar, och Österrike framstår som ett Nio-land. Under det kalla kriget fångades landet in mellan Öst och Väst, mellan socialism och kapitalism. Österrike uppvisar en lättsam fasad och är därför väldigt annorlunda jämfört med sina grannländer Tyskland (en Sexa-kultur) och Schweiz (en Etta-kultur). När Hitler invaderade landet hälsades han av hurrande åskådare, när de allierade kom hälsades de på samma sätt. Generellt kan en österrikare förstå alla de andras synpunkter, och samtidigt somna in nånstans mellan dem…

Indien är ett annat exempel. Det sätt varpå Indien hanterar tid, smuts och pengar är vida känt. [2] Byråkrati är ett Nio-fenomen, och Indien har förädlat det till en konstart genom att kräva fyra karbonkopior av alla formulär och sex stämplar för varje transaktion. I Indien utgör tåg det primära fortskaffningsmedlet, och liksom bussar och flygplan avgår de sällan i tid. Ibland händer det t.o.m. att de avgår före utsatt tid!

Exempel utifrån undertyper

Listan över exempel på Nior nedan är inte med nödvändighet allt igenom korrekt, eftersom det ofta är omöjligt att känna till någons fixering utan att känna vederbörande personligt. Emellertid ger följande lista en stämning av Nians karaktär, så ge akt på kvalitén i känslan i den energi du kommer i kontakt med när du läser om dem!

Självbevarande: Aptit

Ibland uppvisar dessa en hård sammanbiten käke när de håller tillbaka sin vrede, vilket gör dem till den typ av Nia som kan hålla ilskan närmast ytan:

Woody Harrelson, Julia Child, Robert Morley, Karl Malden, Ed McMahon, Art Carney, Rodney Dangerfield, Walter Matthau, Andy Devine och Ryssland.

Social: Delaktighet

Denna är den mest enneatyp 3-lika undertypen av Nians fixering, där relationer, familj och nätverkande vanligtvis har högsta prioritet:

Gerald Ford, Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, Hubert Humphrey, George Burns, Diane Keaton, Bill Murray, Hugh Downs, Milton Erickson, Joseph Campbell, Gregory Bateson, Lions och Indien.

Sexuell: Sammansmältning

Ofta den mest dagdrömmande och mjukaste av Niorna:

Morgan Freeman, Forrest Whittaker, Ringo Starr, Willie Nelson, Jay Leno, John Candy, Nat King Cole, Dean Martin, Captain Kangaroo, Tommy Smothers, Jerry Garcia och Österrike.

Fotnoter

 1. En anledning till att jag själv under några månader såg mig själv som en Nia, tills jag fann att det fanns aspekter i tillvaron som påverkade mig tidigare i livet och sedermera ledde till att jag kunde identifiera mig som en Femma med en Fyra-vinge.
 2. Eli Jaxon-Bear anger tidigare i boken att just hanteringen av tid, smuts och pengar är utmärkande för de tre vredesbaserade enneatyperna/fixeringarna 9, 8 och 1. För Nians vidkommande är det vanligt med svårigheter att passa tider, hålla rent och sköta pengar.

Källa

Vill du stöda Juura.se?

Varje litet bidrag betyder så mycket för den vidare utvecklingen av webbplatsen och de aktiviteter som kan förknippas med den. Om du tycker att det jag gör här på Juura.se tillför dig något väsentligt skulle jag med stor tacksamhet gärna se dig som min patron!

Become a Patron!

Ett annat sätt som du kan stöda Juura.se på är genom att förse dig med min bok Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ.

Från foten av Tibidabo
Trevlig läsning tillönskas!

Om Jonaz Juura 484 Articles
Jag är upphovsman för och redaktör på juura.se samt skriver här artiklar och blogginlägg i ämnen som intresserar mig -- företrädesvis om självkännedom (t.ex. HSP, MBTI, enneagrammet och andlighet) men också om mer "värdsliga ting" som kretsar kring t.ex. aktuella samhällsfrågor, kultur och arbetsliv.

7 Comments

 1. Otroligt träffande! Jag har aldrig satt mig in i enneagram systemet, men Allan Göransson inspirerade mig att göra ett test för någon månad sedan, och detta bekräftar mycket definitivt det resultat jag fick då. Nu frågar jag mig: finns det råd till nior om hur man kan hantera omedveten ilska? Jag vet knappt om att den finns där, men misstänker att det kan ligga till grund för en del medicinska besvär.

  • Hej Anna!

   Ja, ibland kan man bli nästan omskakad av hur träffsäkert Enneagrammet kan vara. Vilket till viss del beror på vem som har skrivit om det. Jaxon-Bear är generellt sett mer pang på än många andra uttolkare av systemet och sin egen erfarenhet av det. Du är således inte den första som, till vår glädje, känner att beskrivningarna slår an en viktig sträng inombords. 🙂

   Ja, till skillnad från de flesta andra personlighetstypologier så erbjuder Enneagrammet förslag på utvecklingsvägar för var och en av de 9 typerna. Även här skiftar det lite mellan olika författare, men i korthet för 9:an:

   – Gör! Agera! Upptäck att handling föder lust!
   – Ta fram din egen vilja! Sätt också gränser mot omgivningen, som faktiskt kommer att uppskatta att du är tydlig!
   – Se ditt eget värde!
   – Balansera de tre intelligenscentran instinkt, känsla och tanke! Då 9:an är en kroppstyp, och därmed styrs mycket av sina instinkter, så behövs träning i att använda de två andra lite mer.

   Ungefär så, i all korthet. 🙂

   Något av det som resonerar med dig? ?

  • Tack för alla tips! Det låter som bra målsättningar allihop, men jag misstänker att det kan bli svårt att ändra sig i praktiken. Men man ska ju inte ge upp strävan! Det kan hända att jag kommer att gräva ner mig i enneagram 9 och personlig utveckling för 9or till hösten när vardagen börjar igen. Just nu är det focus på att njuta av sommaren! Tack igen!

 2. Kanske Reagan inte ansågs vara en bra skådespelare då han inte var arg? Han var övertygande när han spelade en krympling.
  Med ilska kan den ju kanaliseras i engagemang som medborgarsrättsrörelser osv.

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*