Vad som kan dölja sig bakom lämpliga personlighetsmässiga egenskaper för ledare

Juura, J. (2022). Vad som kan dölja sig bakom lämpliga personligehtsmässiga egenskaper för ledare: en kort genusperspektiviell studie med betydelse för kvinnor i projektledarrollen? Tentamensuppgift i kursen Projektledning I vid Linnéuniversitetet i Kalmar vt 2022.

Bakgrund, syfte och empiri

Den här rapporten springer ur ett intresse för jämställdhetsaspekter inom projektledning, ett perspektiv som i direkt mening saknas i den utvalda kurslitteraturen. I indirekt bemärkelse har jag dock i samband med litteraturens exempel på lämpliga personlighetskarakteristiska egenskaper och kompetenser hos ledare kunnat delvis skönja somt som i åtminstone generell mening skulle kunna antas ha en primär tyngdpunkt i stereotypiskt maskulina respektive feminina drag.

Detta kan väcka frågan eller ett antagande om det kan finnas en viss könsstereotypisk bias vid värderingen av kvinnors och mäns respektive dominerande egenskaper vid t.ex. rekrytering/tillsättning av projektledare men också vid värdering av befintliga kvinnliga respektive manliga projektledares allmänna lämplighet i sin yrkesroll – utifrån hur det implicit framställs i ledarskapslitteraturen för denna kurs. Frågan/antagandet kan framstå som relevant då internationell forskning tyder på att kvinnor är underrepresenterade i rollen som projektledare (Ojiako et al. 2014) men också att de delvis kan värderas negativt utifrån sin kompetens, interaktion och retorik – såvida den inte är av stereotypiskt maskulin karaktär (Pinto et al. 2017; Olofsdotter & Randevåg 2016). Något som kan leda till särskilda svårigheter för en del kvinnor att dels ta sig in på den manligt dominerade arbetsmarknaden som projektledare, dels att sedan kunna göra karriär som en sådan (Olofsdotter & Randevåg 2016).

Syftet med denna korta studie har därför varit att först beskriva de centrala lämpliga egenskaper som framkommer i en utvald del av kurslitteraturen (Larsson et al. 2017; Kamél 2012). Därefter har en forskningsöversikt genomförts av studier som kan relateras till dessa egenskaper men också med bäring på ett könsperspektiv, för att därigenom möjliggöra en bedömning om det nämnda antagandet ovan. I synnerhet men inte endast riktas fokus mot de egenskaper enligt femfaktormodellen (i fortsättningen benämnd FFM, se bilaga 1) som har framkommit i kurslitteraturen, främst då det är en psykologisk modell som är relativt frekvent tillämpad i vetenskapliga kretsar och som därför kan tjäna som en gemensam utgångspunkt mellan olika forskningsresultat.

Efter det diskuteras översiktens fynd i relation till vad som har framkommit i kurslitteraturen, då med fokus på tvåcentrala frågeställningar:

  1. Hur kan kvinnor med typiska kvinnliga personglighetsdrag enligt FFM och som söker sig till projektledarrollen missgynnas eller tvärtom gynnas av de i litteraturen angivna personlighetsmässiga egenskaperna?
  2. Om kvinnor missgynnas, hur kan de då kompensera för detta?

I huvudsak använder jag mig av till svenska översatta originaltermer för de fem dimensionerna inom FFM enligt Psykologiguiden (Natur & Kultur u.å.).

Empirin har utgjorts av publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter inom relevanta fält som projektledning, ledarskap, psykologi och kön/genus vilka har varit tillängliga via den vetenskapliga metasökmotorn OneSearch.

Vill du stöda Juura.se?

Varje litet bidrag betyder så mycket för den vidare utvecklingen av webbplatsen och de aktiviteter som kan förknippas med den. Om du tycker att det jag gör här på Juura.se tillför dig något väsentligt skulle jag med stor tacksamhet gärna se dig som min patron!

Become a Patron!

Ett annat sätt som du kan stöda Juura.se på är genom att förse dig med min bok Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ.

Från foten av Tibidabo
Trevlig läsning tillönskas!

Om Jonaz Juura 484 Articles
Jag är upphovsman för och redaktör på juura.se samt skriver här artiklar och blogginlägg i ämnen som intresserar mig -- företrädesvis om självkännedom (t.ex. HSP, MBTI, enneagrammet och andlighet) men också om mer "värdsliga ting" som kretsar kring t.ex. aktuella samhällsfrågor, kultur och arbetsliv.

Bli den förste att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*