I syfte att beskriva vem jag bakom denna webbplats är tar jag webbplatsens tematiska sidhuvudbild till hjälp, då den beskriver hyfsat väl vem eller vad jag är. Därmed erbjuds du också en förklaring till vad alla fikonuttryck i den innebär. 🙂

HSP

HSP står för Highly Sensitive Person, vilket på svenska kan översättas till högkänslig eller högsensitiv person. Enligt psykologen och forskaren dr Elaine Aron har ca 15–20 procent av jordens befolkning (och en rad andra djurarter) ett sådant personlighetsdrag. Mer om personlighetsdraget finns exempelvis att läsa här: Är du en högkänslig person?

Jag räknar mig till de högkänsligas skara, vilket jag skrev om strax efter upptäckten år 2012 i Därför är jag en HSP!

INFJ

INFJ är en av de sexton personlighetstyperna som ingår i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), en personlighetsmodell som togs fram under 1940-talet av Katharine Cook Briggs och Isabel Briggs Myers. Mer om MBTI finns exempelvis att läsa här: Översiktligt om Myers-Briggs Type Indicator.

Personlighetstypens akronym står för

  • I = Introversion
  • N = iNtuition (N används då I redan är upptaget enligt ovan)
  • F = Feeling (~ inkännande, värderingsbenägen)
  • J = Judging (~ bedömande, beslut)

Utifrån akronymen går att utläsa hur personlighetstypens kognitiva funktioner är ordnade:

  1. Introvert intuition (Ni)
  2. Extravert feeling (Fe)
  3. Introvert thinking (Ti)
  4. Extravert sensing (Se)

Denna “stack” av psykiska funktioner eller fakulteter medför att jag i första hand föredrar att samla in information med min intuition — företrädesvis genom att “koppla ihop noder av olika sorters förvärvade kunskaper i ett internt kunskapsnätverk” — medan jag i hög grad fattar beslut som bygger på värderingar av olika slag. För beslutstagande fungerar introvert tänkande därtill som en tredje stödfunktion, medan informationsinsamlingen stöttas av den fjärde och svagaste sensoriska funktionen. Mer om INFJ-typen finns exempelvis att läsa här: INFJ-personligheten – den mest sällsynta i befolkningen.

5w4

Denna beteckning uttalas “femma med fyra-vinge” (eng. five wing four) och är den dominerande ego-fixering som jag har kommit fram till inom Enneagrammet. Fixeringen innebär en ego-blandning som domineras av femman — som även kallas observatören eller undersökaren — men med stöd av den närliggande fyran — även t.ex. kallad individualisten eller den tragiska konstnären. Mer om enneagramtyp fem finns att läsa i Enneatyp 5 enligt Beatrice Chestnut och om fyran i Enneatyp 4 enligt Beatrice Chestnut. Mer om Enneagrammodellen finns exempelvis att läsa i Översiktligt om Enneagrammet.

SX/SP

I anslutning till Enneagrammet tillämpas ofta på ett integrativt sätt en något enklare personlighetsmodell för våra grundläggande preferenser vad gäller överlevnadsinstinkter: självbevarande (eng. self-preservation, SP), social (SO) och intim/sexuell (SX). En dominerande självbevarande instinkt (SP) gör oss tämligen självförsörjande i både materiellt och socialt avseende, vi klarar oss således bra själva och fokuserar på den egna kroppens överlevnad samt våra närmaste anhörigas och vänners behov. En social instinkt (SO) gör att vi till stor del är beroende av att tillhöra och ha en social position/roll i en eller flera lite större grupper för att känna trygghet (tänk “föreningsmänniska”). Detta medan den intima/sexuella (SX) instinkten bidrar till att vi mår som bäst när vi kan fokusera på att ha intima relationer med en eller ett fåtal signifikanta personer. Mer om dessa instinktsvarianter finns att läsa om i Om instinktsvarianter i anslutning till Enneagrammet.

I mitt fall innebär SX/SP att jag primärt föredrar att leva och utvecklas genom intima relationer med en eller ett fåtal personer, och att jag sekundärt klarar mig rätt bra på egen hand. Min minst utvecklade överlevnadsinstinkt är således den sociala.

TEAL

Teal syftar dels på en grön eller turkos nyans som ännu inte har erhållit ett svenskklingande namn — för övrigt samma nyans som Windows 95/NT hade på sitt standardmässiga “skrivbord”. Färgen används som en kortfattad etikett på en värderingsmässig utvecklingsnivå enligt Ken Wilbers integralteori, den första utvecklingsnivå som räknas till de integralistiska nivåerna. En nivå som jag sedan en tid räknar mig till, efter att under en stort del av livet framför allt ha inkluderat såväl den modernistiska orange som den post-modernistiska gröna nivån.

INTROVERT

Utifrån de personlighetstyper som jag ovan har identifierat mig med så kan man dra slutsatsen att jag i huvudsak har en introvert personlighet.

INTUITIV

Vidare kan man dra slutsatsen att jag har en hyfsat väl utvecklad introvert intution.

INTROSPEKTIV

Jag har ganska lätt för att vända uppmärksamheten inåt, att studera mina egna tankar och känslor, och därför lätt för såväl mindfulness som kontemplation och meditation.

INTEGRALIST

Avslutningsvis kan jag erkänna mig till integralisternas skara, och då syftar jag på Ken Wilbers integralteori och den värderingsmässiga utvecklingsnivån som bär färgen teal.