Ledarskapets betydelse för en framsynt utveckling av en tillbakablickande föreningsverksamhet

Juura, J. (2022). Ledarskapets betydelse för en framsynt utveckling av en tillbakablickande föreningsverksamhet. Tentamen på kursen Arbetsledning ABL100H20 vid Högskolan Väst.

Bakgrund/inledning

Föreliggande case har hämtats från föreningslivet, närmare bestämt från en specifik lokalförening inom hembygdsrörelsen. Således saknas en direkt koppling till arbetslivet, men jag vill mena att en för­eningsverksamhet i flera avseenden kan påminna om olika aspekter av arbetslivet. Det gäller inte minst frågan om att kunna attrahera personer till att utföra arbetsuppgifter, samt om gruppdynamik och ledarskap i takt med att förutsättningarna förändras. Därutöver utgår jag från att de flesta vuxna männ­iskor har arbetslivserfarenheter med sig, vilka på olika vis kan påverka den mening som man ser i att vara föreningsmedlem.

För att situera dig som läsare följer först en redogörelse för den specifika före­ningens verksamhet. Därefter redogörs för en av föreningens för närvarande största över­gripande problemställning och ut­maning, vilken utifrån en ledande fråge­ställning jag sedan har valt att problematisera genom en teo­retisk genomlysning i ett efterkommande kapitel. Framställningen avslutas med re­kom­mendationer för vilka åtgärder som jag menar behöver vidtas utifrån den nämnda genom­lys­ningen, samt på vilket sätt de kan knytas till talet om det goda ledarskapet.

Vill du stöda Juura.se?

Varje litet bidrag betyder så mycket för den vidare utvecklingen av webbplatsen och de aktiviteter som kan förknippas med den. Om du tycker att det jag gör här på Juura.se tillför dig något väsentligt skulle jag med stor tacksamhet gärna se dig som min patron!

Become a Patron!

Ett annat sätt som du kan stöda Juura.se på är genom att förse dig med min bok Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ.

Från foten av Tibidabo
Trevlig läsning tillönskas!

Om Jonaz Juura 484 Articles
Jag är upphovsman för och redaktör på juura.se samt skriver här artiklar och blogginlägg i ämnen som intresserar mig -- företrädesvis om självkännedom (t.ex. HSP, MBTI, enneagrammet och andlighet) men också om mer "värdsliga ting" som kretsar kring t.ex. aktuella samhällsfrågor, kultur och arbetsliv.

Bli den förste att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*