Översiktligt om Enneagrammet

Enneagrammet är den mest mångsidiga, omfattande, komplexa, nyanserade, dynamiska och genomgripande personlighetstypologi som vi hittills har kommit i kontakt med. Dess ursprung kan spåras många hundra, kanske tusentals år tillbaka i tiden och systemet har de senaste decennierna integrerat gamla tiders spirituella läror med modern psykologi. Detta har gjort Enneagrammet till kanske vår tids mest kraftfulla system — inte endast för typbestämning av personligheter utan också för dess stora möjligheter till personlig utveckling. Syftet med Enneagrammet sägs inte vara att placera individer i kategoriska “boxar”, utan tvärtom hjälpa dem att få syn på “boxen” som de själva har byggt in sig i genom att ha utvecklat en begränsande personlighet som förhindrar dem från att leva ett kvalitativt sett bättre och friare liv.

Nedan följer en mycket översiktlig beskrivning av Enneagrammet, med länkar till artiklar som innehåller korta fördjupningar i olika aspekter av tillämpningen av systemet. Med detta sagt vill vi klargöra att dess omfattning är så stor att det svårligen egentligen kan beskrivas tillräckligt väl i webbformat. Därför rekommenderar vi starkt för den som vill sätta sig in i det på allvar att ta del av litteratur om Enneagrammet och att se vår relativt stora samling av YouTube-klipp.

Typindikationstester

Idag finns två gratistester som är särskilt väl spridda över världen, skapade av författarduon Don Riso & Russ Hudson:

 • QUEST (QUick Enneagram Sorting Test)
  Ett väldigt förenklat test, som ändå för många kan ge en klar indikation på vilken personlighetstyp som kan vara aktuell.
 • RHETI Sampler (Riso & Hudson Enneagram Type Indicator Sampler)
  Ett test med 36 frågor, vilket sannolikt har något större tillförlitlighet.

Tillsammans kan båda dessa tester ge en sammantaget hyfsat säker träffbild (ca 70-80% pålitlighet) av ens personlighetstyp. Testerna finns både på svenska och på engelska. Önskas ett mera komplett test, det fullständiga RHETI som består av 144 frågor, kan detta göras hos exempelvis The Enneagram Institute för en tämligen ringa kostnad.

Här på Juura.se finns därutöver en QUEST-test och två lite mer omfattande tester — en test med 90 val utifrån Riso & Hudson samt en test med 180 val utifrån Susan Rhodes.

De nio personlighetstyperna

Basen i systemet består av de nio grundläggande personlighetstyperna, och det är någon av dessa typer som ovanstående tester ger indikation om. Illustrativt placeras dessa ut i en symbol som uddar på en niouddig stjärnformation, en slags enneagon, vilken är omsluten av en cirkel. Varje personlighetstyp motsvarar således en udd i symbolen och har för enkelhetens skull endast fått en siffra som namn — från 1 till 9. [1] För att underlätta tolkningen av typerna har siffrorna dock kompletterats med beskrivande etiketter som kort sammanfattar det mest arketypiskt essentiella hos varje typ:

 1. Den reformerande typen.
 2. Den hjälpande typen.
 3. Den presterande typen.
 4. Den individualistiska typen.
 5. Den utredande typen.
 6. Den lojala typen.
 7. Den entusiastiska typen.
 8. Den utmanande typen.
 9. Den fredsmäklande typen.

Respektive personlighetstyp beskriver de mest genomgripande och dominerande dragen för en viss person, men det bör uppmärksammas att alla nio typerna sägs finnas inom var och en. Inom Enneagramvärlden anses också personlighet vara synonymt med ego — typerna motsvarar således nio olika huvudsakliga sätt varpå egon kan manifesteras genom tankar, känslor och beteenden.

För en kort översiktlig introduktion av Enneagrammet, var god se Kort översiktlig introduktion till Enneagram.

Enneagrammets utveckling

För en utförlig beskrivning av Enneagrammets utveckling, var god se En grundlig genomgång av Enneagrammet.

Triaderna

De nio personlighetstyperna kan delas in i tre grupper, med tre personlighetstyper i varje grupp. Grupperna kallas triader. Vilka av personlighetstyperna som ingår i respektive triad bestäms av syftet med triaderna. Hittills har vi funnit fyra olika syften, utifrån vilka personlighetstyperna delas in: intelligenscentra, harmoni, objektrelation och social stil.

1. Intelligenscentra

De kanske mest frekvent tillämpade triaderna är triaderna för dominerande intelligenscentra hos personlighetstyperna: känslor (eller hjärta), tankar (eller huvud) respektive instinkter (kropp). Personlighetstyperna 2-3-4 tillhör känslotriaden, 5-6-7 tillhör tanketriaden och 8-9-1 tillhör instinktstriaden.

2. Harmoni

Harmonitriaderna berör vilka copingstrategier som de olika personlighetstyperna ofta tillämpar när inte deras behov blir tillgodosedda: positiv inställning (förnekelse av att det finns problem), kompetens (tillämpning av logik samtidigt som känslor undertrycks) respektive reaktivitet (stark känslomässig reaktion).

3. Objektrelation

Objektrelation syftar framför allt på Margeret Mahlers teori om barns anknytningsmönster till sina vårdare, vilka har betydelse för barnets relationer längre fram i livet. Här formar personlighetstyperna 6-9-3 anknytninstriaden, 1-4-7 frustrationstriaden och 2-5-8 formar bortstötningstriaden.

4. Social stil

Personlighetstypernas sociala stil samlas i de så kallade Horneytriaderna. Här utgör personligetstyperna 8-3-7 den självsäkra triaden, 1-6-2 den tillmötesgående/undfallande triaden och 5-9-4 den avvaktande/tillbakadragna triaden.

Vidare läsning

För en fördjupad redogörelse för de fyra olika triaderna, se Om triaderna i Ennagrammet.

Vingarna

Vingarna kallas de två positioner/punkter/personlighetstyper i Enneagramsymbolen som omger en viss position/punkt/typ. Exempelvis har typ 1 vingarna 9 och 2, typ 2 har vingarna 1 och 3, typ 3 har 2 och 4 som vingar, o.s.v. Dessa vingar kan ha ett visst inflytande över en personlighetstyp, och bidrar således till att många fler varianter av de nio grundläggande personlighetstyperna är möjliga.

För en fördjupad redogörelse för vingarna, se Om Enneagramvingarna.

Trityperna

En tämligen sentida teori i anslutning till Enneagrammet är teorin om trityper, d.v.s. att var och en inte endast har en dominerande “kärntyp” utan i själva verket tre — en typ inom var och en av centrumen för de tre olika intelligenserna tanke, känsla och instinkt.

För en fördjupad redogörelse för trityper, se Enneagrammets trityper.

Instinktsvarianterna

I anslutning till Enneagrammet talas ibland om de tre instinktsvarianterna eller -typerna. Dessa utgörs av den självbevarande, sociala och sexuella (eller 1-till-1) varianten/typen. Deras målsättning är, kort och gott, att se till att vi överlever varje dag i våra liv. Instinktsvarianterna/-typerna kan kombineras med respektive personlighetstyp i Enneagrammet, men de kan också utgöra en egen slags typologi.

För en fördjupad redogörelse för instinktsvarianterna/-typerna, se Om instinktsvarianter i anslutning till Enneagrammet.

Dynamiken — “horisontellt” och “vertikalt”

Inom Enneagrammet kan man tala om minst två olika dynamiska aspekter, för att beskriva hur de olika personlighetstyperna ter sig när de reagerar gentemot omgivningen eller på vilken utvecklingsnivå en person befinner sig på.

Den första aspekten, den “horisontella”, inrymmer vad som händer vid stresspåslag vs trygghet, där varje typ kan påminna om och därmed ge ett slags intryck av att pendla mellan två av de andra typerna i Enneagrammet. För en fördjupad redogörelse av detta, se Om pilarna på de inre linjerna i Enneagrammet.

Den andra aspekten inrymmer nio olika utvecklingsnivåer som i ett “vertikalt” Enneagram beskriver hälsotillståndet, där andlig frihet tillhör den högsta nivån och patologisk destruktion den lägsta nivån. Nivåerna är indelade i tre nivågrupper: hälsosamma, genomsnittliga, samt ohälsosamma nivåer. För en fördjupad redogörelse av detta, se Om utvecklingsnivåerna i Enneagrammet.

Ytterligare tillämpningar och typsammansättningar

De tillämpningar av Enneagrammet som vi redogör för här på HSP Sweden.eu utgör endast en bråkdel, om dock sannolikt bland de vanligast förekommande i (amerikanska/västerländska) Enneagramkretsar. Dels är symbolen som sådan möjlig att tillämpa i ett brett sprektrum av universella processer, dels kan de olika tillämpningarna kombineras med varandra och därigenom åstadkomma ett “vertikalt” djup. Kombinerar man exempelvis de nio personlighetstyperna med en eller två av deras vingar, trityperna, instinktsvarianterna och utvecklingsnivåerna så erhålls betydligt många fler personlighetstyper eller -tillstånd än de nio grundläggande.

Rekommenderad läsning

Det finns många läsvärda böcker om Enneagrammet, varav flera av de mest läsvärda hittar du i vår boksamling.


Fotnoter

 1. Symbolen består noga räknat av totalt tre delar: a) en cirkel, b) en treuddig stjärna som förbinder punkterna/personlighetstyperna 3, 6 och 9, c) samt en sexuddig stjärnform som förbinder de övriga punkterna/typerna med varandra. Att personlighetstyperna endast har tilldelats siffror som namn är dessutom inte endast för enkelhetens skull. Det syftar därtill att så långt möjligt undvika att individer identifierar sig med och/eller uppvärderar en  viss “etikett”, vilket skulle kunna motverka en stor del med syftet med Ennagrammet.

Källor

Vill du stöda Juura.se?

Varje litet bidrag betyder så mycket för den vidare utvecklingen av webbplatsen och de aktiviteter som kan förknippas med den. Om du tycker att det jag gör här på Juura.se tillför dig något väsentligt skulle jag med stor tacksamhet gärna se dig som min patron!

Become a Patron!

Ett annat sätt som du kan stöda Juura.se på är genom att förse dig med min bok Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ.

Från foten av Tibidabo
Trevlig läsning tillönskas!

Om Jonaz Juura 484 Articles
Jag är upphovsman för och redaktör på juura.se samt skriver här artiklar och blogginlägg i ämnen som intresserar mig -- företrädesvis om självkännedom (t.ex. HSP, MBTI, enneagrammet och andlighet) men också om mer "värdsliga ting" som kretsar kring t.ex. aktuella samhällsfrågor, kultur och arbetsliv.

Bli den förste att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*